U kunt bij ons rekenen op een eerlijk, professioneel advies én persoonlijke aandacht

Attentiv is in 2004 opgericht door Erik Jan van der Kooij. Na ruim 10 jaar ervaring te hebben opgedaan bij een aantal grote banken en verzekeraars, vond ik dat het tijd werd voor een andere aanpak. Niet langer gebonden zijn aan één partij, maar onafhankelijk en objectief kunnen werken, zodat onze relaties altijd op het beste advies kunnen rekenen. Onze relaties zijn van harte welkom op ons kantoor, maar natuurlijk komen wij net zo graag bij onze relaties langs. En schikt dit niet op de dag, dan komen wij in de avonduren langs.

Oorspronkelijk was Attentiv vooral actief in Vlaardingen en Schiedam. Echter na een aantal overnames van klanten van andere kantoren, zijn wij tegenwoordig ook actief in de gehele Rijnmond en de Hoekse Waard. Inmiddels vertegenwoordigen wij al de belangen van zo’n 3000 particuliere en bedrijfsmatige relaties in deze regio. Om onze relaties vanuit een zo centraal mogelijke locatie te bedienen, zijn wij in 2014 verhuisd naar Berkel en Rodenrijs. Daarnaast vindt u in bijna elke provincie een vestiging van Attentiv.

Onze vergunning via het AFM is verleend onder nummer 12004179 en wij staan bij de Kamer Van Koophandel geregistreerd onder nummer 24354959.

Wij zijn u graag van dienst.

DSI-gecertificeerd adviseur

DSI werkt aan een integere en deskundige financiële sector. Wie zich certificeert bij DSI laat zien dat hij of zij deskundigheid en integriteit hoog in het vaandel heeft. DSI-gecertificeerde professionals doen regelmatig mee aan educatieve trajecten die getoetst worden. Zo heeft een onderneming met veel DSI-gecertificeerd personeel een streepje voor op anderen.

Dienstverleningsdocumenten

Wij behartigen graag uw belangen op het gebied van financiele diensten.

A. Inleiding

1. De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen, daarnaast eist de Wet op het Financieel Toezicht (Wft) dat consumenten voorafgaand aan het totstandkomen van een overeenkomst een inzicht krijgen in de aard van de dienstverlening die de financiële dienstverlener (wij) hun bied(t)(en).

2. Ons kantoor tracht in onze voorlichting dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van de Wft.

3. De complete tekst van deze Wet op het Financieel Toezicht kunt u vinden op de website van de autoriteit: www.afm.nl.

B. Wie zijn wij?

1. Wij zijn adviseurs op het gebied van verzekeringen en andere financiële diensten. Onze taak is het om samen met u een inventarisatie te maken van de risico’s waar u mee te maken hebt. Vervolgens gaan wij met u na welke risico’s verzekerd moeten worden. Hierbij geven wij adviezen welke producten naar ons oordeel het beste aansluiten bij uw wensen en persoonlijke omstandigheden.

2. Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappijen waarbij u de verzekeringen onderbrengt.

3. aTTentiv-Vlaardingen is in 2004 opgericht door Erik Jan van der Kooij. Na ruim 10 jaar ervaring te hebben opgedaan bij een aantal grote banken en verzekeraars, vond ik dat het tijd werd voor een andere aanpak. Niet langer gebonden zijn aan één partij, maar onafhankelijk en objectief kunnen werken, zodat onze relaties altijd op het beste advies kunnen rekenen. Onze relaties zijn van harte welkom op ons kantoor, maar natuurlijk komen wij net zo graag bij onze relaties langs. En schikt dit niet op de dag, dan komen wij in de avonduren langs.

Inmiddels vertegenwoordigen wij al de belangen van zo’n 4000 particuliere en bedrijfsmatige relaties in de regio Rijnmond. Daarnaast zijn wij ook sinds 2006 het aanspreekpunt in de Hoekse waard.

C. Onze diensten

Wij kunnen u adviseren op het gebied van:

1. schadeverzekeringen. Met dit soort verzekeringen kunt u schade vergoed krijgen die u lijdt voor het geval dat u bijvoorbeeld ziek wordt en daardoor niet meer kunt werken, uw bagage tijdens een vakantie zoek raakt, u een aanrijding met uw auto krijgt, er brand uitbreekt in uw huis etc. U kunt hierbij denken aan ziektekostenverzekeringen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, een reisverzekering, een autoverzekering en brandverzekeringen.

2. verzekeringen die een uitkering garanderen als u of één van uw gezinsleden blijvend invalide wordt of komt te overlijden.

3. levensverzekeringen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om verzekeringen waarmee u spaart voor een aanvullend pensioen, een studie voor uw kind, de aflossing van een schuld. Voorbeelden zijn: koopsompolis, studieverzekering, een gemengde verzekering in combinatie met een hypotheek of financiering.

4. hypotheken. Onze doelstelling hierbij is ervoor te zorgen dat de financiering voor de aankoop van uw woning goed aansluit bij uw persoonlijke situatie en uw financiële mogelijkheden.

Uit hoofde van ons werk, beschikken wij over gegevens van u als klant. Deze gegevens zullen conform de Wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld.

Schadeverzekeringen
Indien u ons inschakelt op het gebied van deze verzekeringen, kunt u van ons de volgende dienstverlening verwachten:

1. Wij maken op basis van door u verstrekte gegevens een inventarisatie van uw huidige verzekeringspakket. Hierbij adviseren wij u welk deel van de risico’s u zou moeten verzekeren en welke risico’s u wellicht voor eigen rekening kunt nemen.

2. Wij helpen u met het tijdig opzeggen van bestaande verzekeringen die elders lopen.

3. Wij geven u tips en adviezen zodat u de kans op schade door bijvoorbeeld brand of diefstal kunt verminderen en daarmee onnodige premielasten kunt voorkomen.

4. Samen met u letten wij erop dat u niet te veel, maar ook niet te weinig, verzekert.

5. Wij lopen met u, mits u dat op prijs stelt, de belangrijkste verschillen in voorwaarden door tussen gelijksoortige, concurrerende verzekeringsproducten. Wij geven hierbij ons advies teneinde u te helpen bij de keuze van voorwaarden zodat deze naar onze mening het beste aansluiten bij uw specifieke wensen en omstandigheden.

6. Wij staan u terzijde bij het invullen van de aanvraag van een verzekering.

7. Wij controleren met u of de aanvraag van een verzekering correct en volledig is opgesteld.

8. In een later stadium controleren wij of de polis die u van de verzekeraar ontvangt conform de aanvraag is.

9. Indien noodzakelijk en gewenst besteden wij aandacht aan een voorlopige dekking. Dit is belangrijk wanneer het gaat om een risico dat zich kan voordoen tussen het moment waarop u de verzekering aanvraagt en het moment dat de verzekeringsovereenkomst tot stand is gekomen. Soms duurt de acceptatie enige dagen. Soms moet eerst aanvullende informatie worden verstrekt. Indien precies in die periode een schade optreedt, kan het belangrijk voor u zijn dat u hiervoor verzekerd bent. Niet in alle gevallen zijn verzekeringsmaatschappijen overigens bereid voor deze periode een voorlopige dekking te verlenen.

10. In een aantal gevallen bespreken wij bij het einde van de verzekeringsperiode met u wat voor u de meest wenselijke keuze is: de verzekering voortzetten, aanpassen of bij een andere verzekeraar onderbrengen.

11. Wij controleren de premies die verzekeraars bij u in rekening brengen.

12. Wij archiveren alle stukken die op uw situatie betrekking hebben in een persoonlijk dossier.

13. Door middel van de periodieke contacten die tussen u en ons plaatsvinden, spannen wij ons in om te zorgen dat uw verzekeringspakket zo goed mogelijk blijft aansluiten bij uw persoonlijke omstandigheden.

14. Mocht u schade ondervinden, dan behartigen wij uw belangen. Bijvoorbeeld in het contact met de verzekeringsmaatschappij.

15. Indien er sprake is van overlijden of blijvende invaliditeit, zullen wij die maatregelen namens u treffen die noodzakelijk zijn om de verzekeringsmaatschappij in staat te stellen de uitkering te verrichten waarop u of uw erfgenamen recht hebben op grond van de afgesloten verzekering.

Levensverzekeringen
Indien u ons op het gebied van levensverzekeringen inschakelt, kunt u van ons indien u dat wenst de volgende dienstverlening verwachten:

Wij inventariseren uw gezinssamenstelling en onderzoeken welke voorzieningen u al hebt. Desgewenst onderzoeken wij tevens welke voorzieningen u al hebt getroffen voor uw pensioen.

1. Wij onderzoeken vervolgens met u welke risico’s u kunt verzekeren en welke risico’s u zelf kunt dragen.

2. In onze adviezen houden wij rekening met de fiscale mogelijkheden zoals die voor uw situatie gelden.

3. Wij geven u informatie over de verschillen in producten en voorwaarden. Hierbij geven wij u ook informatie over de kosten en het te verwachten rendement, zoals door de financiële instelling verstrekt, in relatie tot het risico dat u mogelijk loopt.

4. Wij staan u terzijde bij het invullen van de aanvraag van een verzekering.

5. Wij controleren met u of de aanvraag van een verzekering correct en volledig is opgesteld.

6. In een later stadium controleren wij of de polis die u van de verzekeraar ontvangt conform de aanvraag is.

7. Indien noodzakelijk, bieden wij begeleiding bij het verzorgen van de medische keuring.

8. Net als bij schadeverzekeringen besteden wij voor zover noodzakelijk en gewenst aandacht aan een voorlopige dekking. Dit is belangrijk wanneer het gaat om een risico dat zich kan voordoen tussen het moment waarop u de verzekering aanvraagt en het moment dat de verzekeringsmaatschappij de verzekering accepteert. Indien precies in die periode een schade optreedt, kan het belangrijk voor u zijn dat u hiervoor verzekerd bent. Niet in alle gevallen zijn verzekeringsmaatschappijen overigens bereid voor deze periode een voorlopige dekking te verlenen.

9. Wij archiveren alle stukken die op uw situatie betrekking hebben in een persoonlijk dossier.

10. Door middel van de periodieke contacten die tussen u en ons plaatsvinden, spannen wij ons in om te zorgen dat uw verzekeringspakket zo goed mogelijk blijft aansluiten bij uw persoonlijke omstandigheden.

11. Wanneer zich in de sociale of fiscale wetgeving relevante veranderingen van algemene aard voordoen, informeren wij onze relaties over deze wijzigingen. Indien relaties daar prijs op stellen gaan wij na in welke mate deze wijzigingen specifiek van belang zijn voor hun individuele situatie.

12. Indien relaties van ons kantoor wijzigingen willen aanbrengen in de wijze waarop spaarpremies namens onze relaties door verzekeringsmaatschappijen worden belegd, begeleiden wij op uw verzoek de communicatie hierover met de betreffende financiële instelling.

13. Een levensverzekering sluit u voor een langere periode. Door verandering van omstandigheden kan het voorkomen dat u eerder dan gepland de verzekering wilt beëindigen. In een dergelijke situatie geven wij u inzicht in de fiscale en financiële consequenties van deze voortijdige beëindiging. Samen met u bespreken wij de verschillende mogelijkheden van bijvoorbeeld afkoop of het premievrij maken van de levensverzekering.

14. Ook kunnen wij u bijstaan bij het regelen van waardeoverdracht van het opgebouwde pensioen bij echtscheiding of veranderen van baan.

15. Indien de datum waarop de levensverzekering tot uitkering komt bekend is, bespreken wij met u op welke wijze de uitkering het best kan geschieden en indien gewenst de mogelijkheden van herbelegging.

16. Wij toetsen de uitkering aan de hand van de polisvoorwaarden zoals die voor u gelden.

17. Indien recht op een uitkering ontstaat door overlijden van de verzekerde zullen wij namens u maatregelen treffen die noodzakelijk zijn om de verzekeringsmaatschappij in staat te stellen die uitkering aan u of uw erfgenamen te verrichten.

Hypotheken en Consumptief krediet
Een kredietverlener heeft de plicht om informatie in te winnen voorafgaande aan de totstandkoming van de kredietovereenkomst over de financiële positie van de consument:

Een kredietverlener heeft de plicht om informatie in te winnen voorafgaande aan de totstandkoming van de kredietovereenkomst over de financiële positie van de consument:

Informatie over de financiële positie:
– inkomsten : bron en hoogte van de inkomsten of relevante derden;
– bepaalde vaste uitgaven : huur, hypotheek, ziektekosten etc.

Daarnaast moet hij beoordelen – ter voorkoming van overkreditering van de consument – of het aangaan van de kredietovereenkomst verantwoord is. Is dit niet verantwoord – gezien de financiële positie – dan moet kredietverstrekker ‘nee’ verkopen.

Indien u ons op het gebied van hypotheken inschakelt, kunt u van ons indien u dat wenst de volgende dienstverlening verwachten:

1. Wij inventariseren uw gezinssamenstelling en onderzoeken welke voorzieningen u al hebt. Desgewenst onderzoeken wij tevens welke voorzieningen u al hebt getroffen voor uw pensioen.

2. Wij onderzoeken vervolgens met u welke risico’s u kunt verzekeren en welke risico’s u zelf kunt dragen.

3. In onze adviezen houden wij rekening met de fiscale mogelijkheden zoals die voor uw situatie gelden.

4. Wij geven u informatie over de verschillen in producten en voorwaarden. Hierbij geven wij u ook informatie over de kosten en het te verwachten rendement, zoals door de financiële instelling verstrekt, in relatie tot het risico dat u mogelijk loopt.

5. Wij staan u terzijde bij het invullen van de aanvraag van een verzekering.

6. Wij controleren met u of de aanvraag van een verzekering correct en volledig is opgesteld.

7. In een later stadium controleren wij of de polis die u van de verzekeraar ontvangt conform de aanvraag is.

8. Indien noodzakelijk, bieden wij begeleiding bij het verzorgen van de medische keuring.

9. Net als bij schadeverzekeringen besteden wij voor zover noodzakelijk en gewenst aandacht aan een voorlopige dekking. Dit is belangrijk wanneer het gaat om een risico dat zich kan voordoen tussen het moment waarop u de verzekering aanvraagt en het moment dat de verzekeringsmaatschappij de verzekering accepteert. Indien precies in die periode een schade optreedt, kan het belangrijk voor u zijn dat u hiervoor verzekerd bent. Niet in alle gevallen zijn verzekeringsmaatschappijen overigens bereid voor deze periode een voorlopige dekking te verlenen.

10. Wij archiveren alle stukken die op uw situatie betrekking hebben in een persoonlijk dossier.

11. Door middel van de periodieke contacten die tussen u en ons plaatsvinden, spannen wij ons in om te zorgen dat uw verzekeringspakket zo goed mogelijk blijft aansluiten bij uw persoonlijke omstandigheden.

12. Wanneer zich in de sociale of fiscale wetgeving relevante veranderingen van algemene aard voordoen, informeren wij onze relaties over deze wijzigingen. Indien relaties daar prijs op stellen gaan wij na in welke mate deze wijzigingen specifiek van belang zijn voor hun individuele situatie.

13. Indien relaties van ons kantoor wijzigingen willen aanbrengen in de wijze waarop spaarpremies namens onze relaties door verzekeringsmaatschappijen worden belegd, begeleiden wij op uw verzoek de communicatie hierover met de betreffende financiële instelling.

14. Een levensverzekering sluit u voor een langere periode. Door verandering van omstandigheden kan het voorkomen dat u eerder dan gepland de verzekering wilt beëindigen. In een dergelijke situatie geven wij u inzicht in de fiscale en financiële consequenties van deze voortijdige beëindiging. Samen met u bespreken wij de verschillende mogelijkheden van bijvoorbeeld afkoop of het premievrij maken van de levensverzekering.

15. Ook kunnen wij u bijstaan bij het regelen van waardeoverdracht van het opgebouwde pensioen bij echtscheiding of veranderen van baan.

16. Indien de datum waarop de levensverzekering tot uitkering komt bekend is, bespreken wij met u op welke wijze de uitkering het best kan geschieden en indien gewenst de mogelijkheden van herbelegging.

17. Wij toetsen de uitkering aan de hand van de polisvoorwaarden zoals die voor u gelden.

18. Indien recht op een uitkering ontstaat door overlijden van de verzekerde zullen wij namens u maatregelen treffen die noodzakelijk zijn om de verzekeringsmaatschappij in staat te stellen die uitkering aan u of uw erfgenamen te verrichten.

Sparen en betalen (bancaire producten)

Indien u ons op het gebied van bancaire producten inschakelt, kunt u van ons, indien u dat wenst, de volgende dienstverlening verwachten:
1. Wij inventariseren en onderzoeken welke bancaire producten u al hebt. Tevens onderzoeken wij op welke wijze u uw vermogen hebt opgebouwd.

2. Wij onderzoeken vervolgens welke risico’s hieraan verbonden zijn en welke risico’s u wilt lopen.

3. In onze adviezen houden wij rekening met de fiscale mogelijkheden zoals die voor uw situatie gelden.

4. Indien u advies vraagt omtrent spaarrekeningen, informeren wij u omtrent de condities van spaarrekeningen.

5. Wij geven u informatie over de verschillen in voorwaarden van de producten.

6. Wij staan u terzijde bij het invullen van de aanvraag van een rekening.

7. Wij controleren met u of de aanvraag van een rekening correct en volledig is opgesteld.

8. In een later stadium controleren wij of de rekening die u van de bank ontvangt conform de aanvraag is.

9. Wij archiveren alle stukken die op uw situatie betrekking hebben in een persoonlijk dossier.

10. Indien relaties van ons kantoor wijzigingen willen aanbrengen in de wijze waarop spaargelden namens onze relaties door een bank worden belegd, dan begeleiden wij de communicatie hierover met de betreffende financiële instelling.

11. Indien de datum waarop een belegging tot uitkering komt bekend is, bespreken wij met u op welke wijze de uitkering kan geschieden evenals indien gewenst de mogelijkheden van herbeleggen.

12. Wij controleren of de hoogte van de uitkering correct is, gelet op de voorwaarden zoals die voor u gelden.

13. Indien recht op uitkering ontstaat door overlijden zullen wij namens u maatregelen treffen die noodzakelijk zijn om de bank in staat te stellen die uitkering aan u of uw erfgenamen te verrichten.

D. Wat verwachten wij van u?

1. U mag aan onze adviezen en dienstverlening zeer hoge eisen stellen; maar wij verwachten ook een paar dingen van u. In elk geval dat u de juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel te vergoeden.

2. Hebt u elders verzekeringen lopen, dan is het voor ons belangrijk dat wij dat weten. Deze informatie is nodig om te bepalen of er in uw geval sprake is van onder- of juist oververzekering.

3. Ook als uw persoonlijke situatie wijzigt of er zich wijzigingen voordoen met betrekking tot verzekerde zaken, verwachten wij van u dat u dit aan ons doorgeeft. Dit is belangrijk om te voorkomen dat belangrijke risico’s onverzekerd blijven.

4. Onder wijziging van persoonlijke situatie vallen onder meer de volgende onderwerpen: geboorte, samenwonen, huwelijk, scheiding, overlijden, wijziging van bestemming van uw woning, wijziging van beroep, relevante verandering van inkomen, aanschaf van kostbare zaken, aan- en verbouw van uw woning, verhuizing en beëindiging van of wijziging in elders lopende verzekeringen.

5. Wij onderhouden alle contacten met de verzekeraar. In het geval u zelf in contact wilt staan met de verzekeraar, stellen wij deze daarvan op de hoogte. Graag worden wij door u op de hoogte gesteld van eventuele rechtstreekse communicatie met de verzekeraar.

6. Wij vragen u de gegevens uit de ontvangen stukken te controleren op juistheid en onjuistheden zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.

E. Onze bereikbaarheid

Wij willen goed bereikbaar zijn voor onze relaties. U kunt op de volgende wijze contact met ons opnemen:

Attentiv – E.J. van der Kooij B.V.
Hoogstraat 216
3131 BR Vlaardingen
Telefoon: 010 – 234 13 38
Fax: 010 – 234 36 70
E-mail: vanderkooij.bv@attentiv.nl
Website: www.mijnattentiv.nl

Wij zijn op werkdagen geopend van 09.00 tot 17.00 uur.

F. De premie

Premiebetalingen kunnen op verschillende wijze plaatsvinden. Bij elke polis of in een gesprek wordt aangegeven welke incassomethode zal worden gevolgd.

Indien wij u laten weten dat de door u verschuldigde premie door ons namens de verzekeringsmaatschappij bij u zal worden geïncasseerd, dan ontvangt u van ons een acceptgiro bij de factuur. Premies worden in principe per jaar betaald.

In overleg met ons kunt u ervoor kiezen premies per half jaar, kwartaal of maandelijks te betalen.

Als u eenmaal uw premie aan ons hebt betaald, bent u bevrijd van betaling aan de verzekeraar. Daar zorgen wij immers voor. Als u kiest voor gespreide premiebetaling, dan betaalt u daar in sommige gevallen een opslag voor.

Incasso door verzekeraar

U kunt de verzekeraar machtigen om de premie via automatische incasso van uw bank- of girorekening te laten schrijven. Premieafschrijving gebeurt op een vast moment. Ook kunt u uw premie overmaken met behulp van een acceptgiro, mits de termijn minimaal een kwartaal betreft. Premies worden in principe per jaar betaald. In overleg met ons kunt u ervoor kiezen premies per half jaar, kwartaal of maandelijks te betalen. Als er kosten zijn gemoeid met de periodieke premiebetaling, dan wordt u daarover ingelicht. Als u vragen hebt over de afschrijving, het niet eens bent met de hoogte van de afschrijving of een afschrijving wilt terugvorderen, kunnen wij u hierin adviseren en bijstaan. Als u kiest voor gespreide premiebetaling, dan betaalt u daar in sommige gevallen een opslag voor.

Afspraken rondom premiebetaling

1. Het is belangrijk dat u de premies tijdig betaalt. Indien u de premie niet tijdig betaald kan de verzekeringsmaatschappij in bij schade weigeren deze te vergoeden. Ook kan dan alsnog de verschuldigde premie gerechtelijk worden geïncasseerd. De hieraan verbonden kosten kunnen aan u in rekening worden gebracht.

2. Als u verwacht niet op tijd te kunnen betalen, informeert u ons dan tijdig, zodat we naar een oplossing kunnen zoeken.

3. Indien u op grond van de verzekeringsvoorwaarden recht hebt op gehele of gedeeltelijke premierestitutie zullen wij namens u de contacten met de verzekeringsmaatschappij hierover verzorgen.

G. Onze relatie met verzekeraars
(of onze positie ten opzichte van de aanbieders)

Advisering op basis van objectieve analyse, verbonden of gebonden
1. Wij behoren geheel tot de:

Ongebonden bemiddelaars. Dat wil zeggen dat wij in vrijheid de producten van een aantal verzekeraars kunnen adviseren. Wij geven op uw verzoek graag aan met welke verzekeraars wij samenwerken.

H. Hoe worden wij beloond? Informatie over de wijze van beloning

Beloning op basis van declaratie
– Sommige van onze diensten berekenen wij u op basis van uurtarieven die wij vooraf met u hebben overlegd, dit op uw verzoek.

– Voordat wij aan een opdracht beginnen, maken we een inschatting van zowel de inhoud van de dienstverlening, als de kosten die hiermee gemoeid zijn.

– Op het moment dat meerwerk ontstaat ten opzichte van de aangenomen opdracht, stellen wij u op de hoogte van de financiële consequenties die dit heeft.

– Wij vragen bij sommige opdrachten een voorschot op de nog te maken kosten.

– Wij specificeren onze nota’s naar opdracht en het aantal uren dat daarmee gemoeid is.

I. Onze kwaliteit de naam en hoedanigheid waaronder geregistreerd bij AFM

1. Wij staan onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De AFM heeft ons kantoor een vergunning gegeven op de volgende gebieden: Schadeverzekeringen, Levensverzekeringen, Hypothecair krediet en Consumptief krediet Ons kantoor is ingeschreven in het Wft-register onder nummer: 12004179 Registratie is een wettelijke verplichting. Het Wft-register is te raadplegen op de website van de AFM (www.afm.nl). Wij zijn in het bezit van de volgende relevante diploma’s en certificaten: Assurantie B, Levensverzekeringen, Beleggen A en Erkend Hypotheek Adviseur. Onze adviseurs bekwamen zich in hun vak via opleidingen en permanente educatie. Wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering geeft binnen de grenzen van de polis dekking voor de aanspraken die verband houden met beroepsfouten. Voor u geeft dit extra zekerheid.

J. Beëindiging relatie

1. U hebt het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt uw verzekeringsmaatschappij verzoeken de lopende verzekeringen over te dragen naar de adviseur van uw keuze.

2. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven. De zorgplicht van uw verzekering ligt bij ons totdat een ander intermediair deze zorgplicht overneemt.

K. Klachten?

1. Als u een klacht hebt over een afhandeling of onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren.

2. Na ontvangst van uw klacht nemen wij snel contact met u op.

3. Alle klachten worden door ons management behandeld. Wilt u nadere informatie over onze interne klachtenprocedure dan kunt u deze bij ons opvragen.

4. Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht bij een van de volgende instanties terecht:


Autoriteit Financiële Markten. Ons kantoor staat hier geregistreed onder nummer 12004179. Voor vragen over toezicht kunt u terecht bij het meldpunt Financiele Markten via telefoonnummer 0900-5400540

-Adfiz ( voorheen NBVA en NVA) Ons kantoor is aangesloten onder nummer 1634

-Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.) Ons aansluitnummer hier is 20024296

Wij staan bij de Kamer Van Koophandel geregistreerd onder nummer 24354959.

Partners